Gudi Padwa Information in Marathi

"Gudi Padwa Information in Marathi" then this is the Right place to find out Gudi Padwa essay in Marathi and Gudi Padwa images in Marathi HD. Gudhi Padwayacha divas mhanje Sadeteen muhurtantil ek manla jato. Brahmdevane sriashtichi nirmiti keli. sarv sriashti avalambun asnarya surydevachi u Pasna keli jate. suryo Pasnela ya divshi mahattvache sthan dile jate. "Gudi Padwa Information in Marathi" Gudi Padwa Marathi Wishes


Gudi Padwa Information in Marathi

Gudi Padwa Information in Marathi
Gudi Padwa Information in Marathi

Gudi Padwa Information Festival in Marathi Essay


Maharashtrat san ani utsav mothya  Prmanavar sajre kele jatat. Tyatlach ek mhanje chaitr shuddh  Prati Pdela yenara Gudhi Padwa. hindu  Param Prenusar chaitr mahina ha navya varshacha  Prarambh manla jato. ya mahinyachi  Pahili tithi chaitr shuddh  Prati Pda hi varsh  Prati Pda manli jate. ‘ Prati Pda’ ya sanskriat shabdacha a Pabhransh houn  Prakriat bhashet ‘ Padwa’ ha shabd rudh jhala. vasant rituche aGaman ani navavarshachi suruvat mhnun chaitr  Padwa sajra hoto. yach divshi raja satakarni vijyi jhala. anandachya  Prityarth jantene Gudhya, torne ubharli. tevha Pasun hich  Param Pra rujalyane Gudhi Padwa sambodhle jate. Gudhila ‘brahmadhvaj’asuddha mhantat. ya sanachi suruvat honyasathi anek  Pauranik v aitihasik dakhle miltat. tyam Paiki chaitr shukl  Prati Pda ya divshi anek Ghatnanna  Prarambh jhala.  Prbhu shriramancha rajyabhishek yach divshi karanyat ala. yuGabdh sanvatsar/shakecha  Pratham divas 5117 varshe aGodar yudhishthiracha rajyabhishek jhala. vikram sanvatsar/shakecha  Pratham divas 1937 varshe aGodar shalivahan rajane dakshin bhartamadhye rajy stha Pan kele. Gudi Padwa Information in Marathi
Gudi Padwa  Information in Marathi

Gudi Padwa Essay in Marathi


Navratr stha Pna- shakti v bhaktiche nu divas. tyatilach navratr stha Pnecha  Pahila divas mhanje Gudhi Padwayacha divas hoy. mhnunach ramanavmichya aGodar ha san sajra kartat. Shakanni hunancha  Parabhav kela. tevha Pasun shalivahan shak suru jhale. shalivahnane shatruvar vijay milavila to  Padwayachach divas hota. Marathyancha raja chhatra Pti shivaji maharajanni hindu samrajyachi stha Pna keli. vijyi  Pataka lavun Gudhi ubharanyat ali. 


Sse anek dakhle a Pnas miltat. tevha Pasun vyaktiGat ani dharmik karyachya  PrasanGi shubhvarta Ghoshit karanyasathi lok Gudhi ubharu laGle. 

Gudhi Padwayacha divas mhanje sadetin muhurtantil ek manla jato. brahmdevane sriashtichi nirmiti keli. sarv sriashti avalambun asnarya surydevachi u Pasna keli jate. suryo Pasnela ya divshi mahattvache sthan dile jate. khaGolshastrachya abhyasanusar sarv khaGol ani sarv nakshatr ya divshi susthitit astat. sam Purn divas shubh asto. ya divshi kontehi kam kartana vel  Pahavi laGat nahi. yatunach vaidik shastranusar  PanchanG ani dinadarshikechi suruvat jhali. "Gudi Padwa Marathi Wishes"

Gudi Padwa Chi Mahiti in Marathi

Gudi Padwa chi mahiti in marathi:- jyotishshastranusar Gudhi Padwayache bhauGolik mahattvhi ahe. vasant rituchi suruvat ethunach hote.  Padwayachya as Pas sury ha vasant sam Patavar yeto. (sam Pat bindu mhanje krantivriatt ani vishuvavriatt hi don vartule jya bindut  Paras Pras chhedtat to bindu mhanje sam Pat bindu hoy.) sarv ritunchyamadhye kusumakari asnara ritu mhanje vasant ritu hoy. vasantachya aGamnamule havaman samshitoshn v utsahavardhak aste. shishir ritumadhye jhadanchi  Pane Gltat tar vasant ritut navin  Palvi yete. vriakshavalli tavatvit distat. 

Gudhi Padwa mhanjech navavarsh  Prati Pda. yache svaGat maharashtramadhye jalloshat kele jate. suryodya Purvi unch ashi bambuchi kathi svachchh keli jate. Gudhichya tokavar limbachya dahalya, sakhrechya mala,  Phulanchya mala, nave ka Pad thevun tyavar tambya kinva  Pela u Pdi Ghalun Gudhichi kathi sajavli jate. Gudhichi yatharth  Puja keli jate. bhavy ranGabiranGi ranGolya, Gudhibhovti daravlnari dhu P-udabatticha vas, javlach lavleli samayi, arti ase manGalamay vatavaran houn jate. Gharamadhye Griahininchi  Puran- Polya, basundi, shrikhand ani etar Goddhod  Padarthanchi relchel aste. yamadhye lahan-mothe, stri- Purush sarvajan aGdi anandane navanvin ka Pde, navin vichar, navin sankal P, navin Goshti he sarvancha asvad tar Ghetatach. shivay sarvajan aGdi jalloshat navavarshache svaGat kartat.  Puja-archa kartat ani devala  Prarthna kartat. ya anandachya kshni sukh-samriaddhichi, uttam aroGyachi sarvajan  Prarthna kartat.  "Gudi Padwa chi mahiti in marathi" Gudi Padwa Information in Marathi
Gudi Padwa Information in Marathi

Ha divas atishay shubh ani uttam asalyamule lok navin shubhkaryanna suruvat kartat. navin sankal Pala survat keli jate. navin vastu  Prvesh, navin bandhkamachi survat, navin Gadi ani etar kahi navin vastummule sarvajan anandat astat. navin  Palvi yete, tyamule vatavaran chaitanyamay hote. yatunach  Paryavarnashi sambandh Ghalun denara ha san kadu limbachi athavan karun deto. eravhi limbachi  Pane kadu vattat.  Pan, ya divshi limbacha  Prsad sarvanna avarjun dila jato. sadriadh ayushyasathi avashyak aslela kadulimb tya divshi sarvanchya sharirat jato. sarvant aushdhi kadulimbache mahattv ya sanamule a Palyala samajte.  "Gudi Padwa Information in Marathi" 

Mhnunach a Pan tyache svaGat jalloshat karu ya. yadivshi a Pan Gudhya-torne ubharu ya ani navavarshachya divshi sukh-samriaddhi, udand aroGy, aishvary labhave yasathi  Prarthna karu ya. a Palya sarvanna navin varsh sukha-samadhanache javo yasathi hardik shubhechchha! Gudi Padwa Details in Marathi


Gudi Padwa details in marathi:- Chaitrachi survat jya divsane hote to divas mhanje Gudhi Padwa. to  Pratyek hinduchya driashtine mahattvacha ahe. tya divsa Pasunach ramache navratr suru hote te ramanavmila sam Pte. ha sadetin muhurta Paiki ek manla jato. Gudhi Padwayachya divshi sakali abhyanGasnan karave v suryodya Purvi Gudhiubhi karavi ase mantat. Gudhi ubhi karanyachya kathila  Pratham Garam  Panyane anGhol Ghalavi tila hlad, chandnachi suvasik dravyanni  Prsadit karave.

Tichyavar kore ka Pad (khan) cha Phyacha  Phulanchi mal, sakhrechya Gathi, kadunimb ya sarvansamvet Gadu bandhava v ashi sajleli Gudhi suryodya Pasun suryasta Purvi Paryant Gharavar daulane ubhi karavi. ha brahmadhvaj ahe. a Palya svatantr asmiteche te lakshan ahe ‍‍vijyache  Prtik mhnun a Pan Gudhi ubhi karto. 


Gudi Padwa Chi Mahiti Marathi Tun


Gudi Padwa chi mahiti marathi tun:- Chaitr shukl  Pakshachya  Pratham divshi ( Padwayala)  Prbhu ram sa Patnik a Palya sarv dalasamvet ayodhyela 14 varshancha vanvas sam Pvun  Parat ale hote. tya ravnavarachya atulniy vijyache kautuk mhnun ravnachya trasatun mukt jhalelyanni, ram a Palya Ghari  Parat alyamule anandit jhalelya naGar jananni, a Palya anandachya  Prityarth Gudhya ubhya kelya. a Pli Gharedare sajavli (sonyamankansarakhya vaibhavasam Pann ratnanni  Purn ayodhya sajli hoti ashi varnne vachayla miltat.)

Tya anandache  Prtik mhnun a Panhi Gharadarala ambyachi torne bandhto,  Phulanchya malanni Ghar sajavto. sakali mukhmarjnanantar kadunimbachi kovli  Pane, hinG, ova, chinch ya samvet dyavit asa  PrGhat ahe. karan kadunimb aushdhi ahech  Pan rasansamvet (ambat, turat, tikhat yasarkha) yache sevan ayurvedat mahattvache manle ahe.  'Gudi Padwa chi mahiti marathi tun'


Varshachya survatila maGachya saGlya kadu Goshti Gilun takun manatil navya Godavyasah navin varsh suru kara ase tar hi  Prtha sanGat nasel?kadunimbachi  Pane anGholichya  Panyat takun tya  Panyane anGhol kartat. karan unhalyat honar‍ya tvcharoGa Pasun bachav karanyache samarthyhi hyat ahe.  "Gudi Padwa details in marathi"


Mulannahi elavni Ghaltat. mhanje unhat  Pani thevun tya  Panyane mulanna anGholi Ghaltat yachach arth lahanthoranchya jivan shailit badalatya ritumananusar badal karun nisarGachya jastit jast javl janyachach marG ya  Param Pret ahe. 

Sandhyakali suryasta Purvi Gudhi khali utravat. tya Purvi tila dhane v Gul yancha naivedy dakhavtat ( Punha dhane unhalyat u PyoGi tar unhatun alyavar  Pani denya Purvi Gulacha khada denyachi  Prtha ahe) v tyavarchi sakhrechi Gathi mulichya Glyat Ghaltat. tar mulanna sakhreche kade detat (holi  Pasunach har-kade devanGhevan suru hote)

Ya sarv  Param Prantun lahana Pna Pasunach a Pan nisarGachya jastit jast javl janyas shikto.  Purvi a Ple jivanman nisarGachya lahrinvar tyachya ushn, shit badlanvar avalambun hote (ata kular mule hava tevha Garva nirman hoto) tyamule a Palya  Pratyek sanantle badal he nisarGachya badlanusar hotat jase,  "Gudi Padwa chi mahiti marathi tun"


Sankrantila thandi mhnun Gul- Poli shital-shimaGyala tanha mulanna mulinna  Patl  Padhar‍ya ranGachi jhabli keshrachya ranGachya (kinva kunkvachya  Panyanche shintode) shintondyanni bhijvun detat har-kade detat mulanni drakshache daGine Ghaltat (tase sankrantila halavyache kartat) karan yach kalat drakshe yenyas survat hote.

Chaitrat kairiche  Panhe (kair‍ya tevhach hotat) shravnat  Phulanchi arasinni manGlaGaur sajavtat. ya an asha anek sanat mosmi  Phle,  Phule yetatach. divalit jhenduchya  Phulanche mothya  Prmanat aGaman hote tar Gudhi Padwayala ambyala kovli  Palvi  Phutte, tyamule Gharadaravar ambyachya  Po Pti  Pananche toran khulte.chaitrathi jhendu  Phulto. tyachahi u PyoG Gharachya sushobhnasathi kela jato. Gudi Padwa Information in Marathi 

Aa Pan jase 15 auGastla a Pla svantatryadivas utsahat sajra karto tasach ha navavarshacha  Pahila divas Gudhiru Pi jhenda akashat dimakhane  Phadakavat  Pratyek Ghar sajra karte. 

1 january alsat ujadto (31 disembarcha amal asto na !) navin varshache atru P asatan.  Pan ha tar a Palya hinducha abhyanGasnananni suru honara  Padwa!  Pratyek Gharatil lahanthoranni natunathtun alankarane susho‍bhit houn Gudhya ubharaycha divas, Goddhodacha divas,  PanchanG  Pujecha divas, sanvatsar  Phal vachnacha divas, navin kharedicha divas, an sajlelya salankriat Griahalakshmi barobarach chaitr Palvine natlelya ya dhartichya vasantaGamnachya utsahacha divas a Pan hi dimakhat sajra karuya.


Aa Pan Gudhi ka ubharavi?


Gudi Padwa Information in Marathi
Gudi Padwa Information in Marathi 
Chaitr shuddh  Prati Pdela Gudhi Padwa mhantat. varshatil sadetin muhurta Paiki ek muhurt mhanje Gudhi Padwa. Gudhi Padwa ha divas snehache, manGalyache ani anandache  Pratik mhnun sajra  kela jato. yatun bhartiy sanskar v sanskritichi adarsh  Param Pra lakshat yete. yach divshi Prbhu ramachandrane valicha vadh karun tyachya julumatun  Prjela mukt kele.  Prbhu shrirachandracha  chauda varshancha vanvas yach divshi sam Pla mhnun ha anandotsvacha divas. brahmdevane sriashti nirman keli to hach  Pavitr divas. bhaGvan vishnunni matsy ru P dharan karun  sankasuracha vadh kela tya matsyru Pi vishnuncha janm chaitr-shuddh  Prati Pdechach. chaitr shuddh Prti Pasunach shri shalivahan rajane shake Gannela suruvat keli. 'Gudi Padwa Information in Marathi'

Shalivahnane matiche sainy tayar kele, tyavar  Pani shim Padle v tyala sajiv kele ani tyachya madtine  Prbhavi shatruncha  Parabhav kela. hya vijya Prityarth shalivahan shake suru houn navin varshachi suruvat hote. shalivahnane matichya sainyat  Pran bharla he ek 
lakshanik kathan ahe. tyachya kalat lok  Purnatah chetnahin,  Paurushhin v  Parakramhin
banle hote. mhnunach te shatrunna jinku shakat navhte. matiche mudde vijay kothun Ptkaru shaknar?  Parantu shalivahnane hya lokant chaitany  PraGat kele. matichya mudadyat mardumki  PraGat jhali. daGdachya  Putlyat  Paurush v  Parakram jaGriat jhala ani shatruncha Parajay jhala. aj a Panhi din, hin banlo asun vait  Pravritinshi ladhayla asamarth banlo ahot. manuche santan asha manushyala asa shudr v mriatavat  Pahun sriashti nirman karanyarala kiti du:kh hot asel? mhnun Gudhi Padwayachya ya  Pavitr divshi  Purusharth v Parakrmi sanskriatik vir bananyachi  Prtijya karaychi.

Ya divshi Gharachya anGnat Gudhi ubharli jate ti vijyacha sandesh det aste. Gudhi
mhanje navin bambunchi kathi tyavar reshmi vastr, tya vastravar chandicha kiva  Pitlecha Gadu, ya vijayadhvjavar suGandhi  Phulanchi mal yanni Gudhi sakarli jate.

Gharatun valicha, asuri shaktincha, ramane daivi shaktine nash kela yache te suchak ahe.
Gudhi mhanje vijaya Ptaka. bhoGavar yoGacha vijay, vaibhvavar vibhuticha vijay ani 
vikaravar vicharancha vijay. manGalta v  Pavitrta hyanna vatavarnat satat  Prsut karnari
hi Gudhi chadhavnaryanni atmanirikshan karun  Pahile  Pahije ki, majhya manachi chanchalyavriatti,svarthivriti nasht houn navin varsharambha Pasun majhe man shant, sthir v satvik kase banel?

Pahte uthun "karaGre vaste lakshmi:" ha shlok mhantamhanta hatat aslelya dev-devtanche darshan karave ase je sanskritine sanGitle ahe, tya sanskritichya surat,'varshachya  Pahatela' mhanjech  Prati Pdechya divshi Griahalakshmine devache darshan karave asech 
hi rudhi sanGat ahe. shivay varsharambhachyadivshi  Prbhuche darshan karnaryache varsh chanGle jate ashi manyta ahe. "Gudi Padwa Information in Marathi" 

Tasech ya divshi sarv sam Patti devaGrihat  Prbhuchya  Payajavl thevanyat yete. hi  Prtha bhartiy lokanchya ishvrar Pan buddhichi kal Pna dete. ji kahi sam Patti, dhan vaibhav kiva aishvary  Prbhune mala dile ahe te  Prbhuchya charnavar vahun  Prsadasvaru Pat bhaktichya bhavnene tyacha svikar karaycha.

Hya divshi kadulimbache ras- Pan karanyat yete. mandirat darshnala yenaryanahi kadulimb v sakhar mishrit  Prsad milto. limb kadu ahe  Pan aroGydayak ahe. suruvatila
kasht deun maGahun kalyan karnaryanchya nyatitil to ek ahe. kadulimbache sevan karnara sada niroGi rahto. kityek vichar acharnat antana kasht  Padtat  evdhech nahi tar katu vattat,  Pan tech vichar jivan uddatt banavitat. tasha sundar, svatvik vicharanche sevan karnara manasik v bauddhik aroGy u PbhoGto ani aroGyasam Pann ayushy jaGto. shivay  PraGti Pthavar janarryala jivnamadhye kahi vela 'katu Ghot'  Pyave laGtat; yachihi suchna yatun milte.

'Jivnat kadhihi sukh kiva du:kh ekte yet nahi. sukhachya
maGech dukh aste ani du:khamaGunach sukhache a Gaman hote.'

Asa ha Gudhi Padwa samajik bandhilkiche  Pratik ahe. ya divshi shobhayatrechya
nimittane samajik eko Pyachi bhavna vadhis laGun samajat bandhu Prem ya naitik
mulyachi jo Pasna honyas madat hote. mhnun mhnavese vatte,

"Gudhi Padwa ahe san motha,
nahi anandala tota|
ubhara Gudhi sanskaranchi
kara ja Pnuk sanskritichi ||"

Gudhi kashi ubharavi ?

Gudi Padwa Information in Marathi
Gudi Padwa Information in Marathi

Gudhi 6-10  Phut lambichyalakdi kathi Pasun banavili jate, tyavar reshmi vastr, tya
vastravar chandicha kiva  Pitlecha Gadu, ya vijayadhvjavar suGandhi  Phulanchi mal yanni Gudhi sakarli jate.
Chhoti kadulimbachi dahali suddha bandhli jate. Gudhi chhotya lakdi  Patavar, thodi tirakas ubhartat.

Halli bajarat tayar Gudhi vikat miltat. tya disaylahi chhan distatach tasech tyanchya kimtihi ma Phak astat.

Gudi Padwa Marathi Wishes (Gudi Padwa in marathi messaGes)


shant nivant shirashir sarla,
salslata hirva vasant ala,
kokilechya kuhu kuhu sobat,
chaitr " Padwa" dari ala,
"nutan varshabhinandan"

-----------------------------------------------------------------
ranG - Gandhachya utsvat,
samil hou ya sarv jan
Gudhi Padwayachya
shubhechya devun
sajra karu ya navarshacha san.
nutan varshachya hardik shubhechchha.
-----------------------------------------------------------------

Gudi Padwa in Marathi Quotes

sury toch  Parv nave
shabd tech varsh nave
ayushy tech arth nave
yashache suru hovo kiran nave
Gudhi Padwayachya hardik shubhechha....
-----------------------------------------------------------------
ubhara Gudi sukhasamridhichi ....
survat karuya nav varshachi....
visru ti sva Pne bhutkalachi....
vatchal karuya nav asheche...
-----------------------------------------------------------------
chaitrachi soneri  Pahat,
navya sva Pnachi navi lat,
navya arambh, nava vishvas,
navya varshachi hich tar khari survat,
Gudi  Padwa cha hardik shubhechhya!!!!!!!
-----------------------------------------------------------------
svaGat nav varshache, 
asha akankshache ,
sukh samriaddhiche,  Padta dvari  Paul Gudiche .
“Ha P Py Gudi Padwa”
-----------------------------------------------------------------

Gudi Padwa in marathi wishes

shrikhand  Puri,
reshmi Gudi,
limbache  Pan,
nav varsh jao chhan.
Ha P Py Gudi Padwa.
-----------------------------------------------------------------
bhalya sakali, Gudhi ubharu ,
navan varshache karu svaGat .
samil hou shobhayatret,
anandachi udhlan karit .
"Gudhi Padwayachya hardik shubhechchha"

-----------------------------------------------------------------

miluni a Pan Gudh ubharu , houni sare ek .
sarvikde  Pochvu a Pan ,  Paryavarnacha sandesh .
"Gudhi Padwayachya hardik shubhechchha"

-----------------------------------------------------------------

sarv raste sajle ahet,
chhan sundar ranGolyanni.
shobha yatra  Phuluni Geli,
mansanchya tatavyani.
"Gudhi Padwayachya hardik shubhechchha"

-----------------------------------------------------------------


Gudi Padwa in Marathi Messages | Gudi Padwa Marathi Wishes

jhad toduni,  Prdushan vadhvuni,
kay koni milavile?
 Pur, dushkal, vadlat
sarvasv Gamavile.......
thambuvya he sare a Pan,
karuni  Punha vrisharo Pan.
jhade lavu, jhade jaGvu,
vasundhrela  Punha sajvu.
 Paryavarnachya GudhisanGe,
karu navavarshache svaGat.
"Gudhi Padwayachya hardik shubhechchha"

-----------------------------------------------------------------
chala ubharu  Punha ata,
 Paryavarnachi Gudhi.
svaGat karu navavarshache,
 Pochvu ha sandesh GharoGhri.
"Gudhi Padwayachya hardik shubhechchha"

-----------------------------------------------------------------
Ukhane
Gudhi ubharun dari,
kele navavarshache svaGat bhari,
......che nav Ghete,
mi ahe lay bhari.
"Gudhi Padwayachya hardik shubhechchha"

-----------------------------------------------------------------"Gudi Padwa Marathi Wishes"

CONCLUSION:-

Tasech shobhechya Gudhihi bajarat u Palabdh ahet, tya sadharan 12 ench lambichyaastat, hallicha yuvak varGamadhye tya  Prasiddh ahe. marathi yuvak asha  Prkarachya Gudhi Gheun au Phisamadhye svatahachya tebalavar thevto. Tayar Gudhi vikat Ghenyasathi dadarachya bajarat asleli laGabaG. Gudi Padwa Information in Marathi

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner